פורסם דו"ח מבקר עיריית הוד השרון מספר 27

 פורסם דוח מבקר העירייה ה 27 חיובים בארנונה שלא באופן אחיד לכאורה, חובות ענק בארנונה, בהן חוב של ארבעה מיליון שקלים של העובדים עצמם, ניהול הבריכה העירונית, העברת פרויקט לחברה בה הועסקה ביתה של חברת מועצה וכן התקשרות עם יועצות חיצוניות, ללא אזכור לניגוד עניינים לכאורה

מעיריית הוד השרון נמסר "הנהלת עיריית הוד השרון מייחסת חשיבות רבה לעבודת מערך הביקורת ופועלת תוך שיתוף יחידת הבקרה לתיקון הליקויים בזמן אמת ותוך הקפדה על השלמת פערים והסדרת נהלים אל מול הביקורת הסופית."

 

מוטי פרויינד המבקר הפורש ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי ומבקר העירייה משה שטיגליץ

השבוע פורסם דו"ח מבקר העירייה מספר 27 לשנים 2020/2021 של מבקר העירייה היוצא, מוטי פרוינד ובו ביקורת כלפיי העירייה במגוון תחומים. בין השאר פרויקט מדידות הנכסים בעיר , גביית חובות ארנונה, ניהול הבריכה העירונית, התקשרות לביצוע טקסי יום הזיכרון ויום השואה ומעורבותה לכאורה של חברת המועצה עדי ברמוחה וכן הסכמי התקשרות בין העירייה לבין חברה חיצונית, המעלים תהיות לגביי העסקת מקורבות לכאורה, כיועצות חיצוניות לעירייה.  המבקר מציין כי על פי החוק, מתבקשת התייחסותו של ראש העירייה לדו"ח לא יאוחר מיום ה – 1.7.2021 וכן קיומה של ישיבת מועצה בנושא, לא יאוחר מיום 1.11.2021, אולם שניהם לא קרו. על כן פרסם המבקר את הדו"ח לציבור, במועד הנקבע בחוק. 

מהעירייה נמסר בתגובה כי, "הנהלת עיריית הוד השרון מייחסת חשיבות רבה לעבודת מערך הביקורת ופועלת תוך שיתוף יחידת הבקרה לתיקון הליקויים בזמן אמת ותוך הקפדה על השלמת פערים והסדרת נהלים אל מול הביקורת הסופית.
דוח המבקר המלא מפורסם באתר העירייה ומאפשר לציבור לבחון את התהליכים והבקרות שהעירייה מנהלת. זאת הזדמנות נוספת לקדם בברכה את מבקר העירייה החדש ולאחל לו ולצוותו הצלחה בעבודת ביקורת ראויה ואיכותית שתעזור לנו כעירייה להתקדם ולהשתפר."

העירייה מחייבת בארנונה שלא על סמך מדידה שבוצעה?
בפרק הראשון בדו"ח עוסק המבקר באופן ניהול מדידת הנכסים שהתבצע בעיר בין השנים 2015-2020. עיקר הביקורת בגין חוסר מידע רלוונטי והעסקת חברות מדידה בחוסר תקציבי, כך שהמדידות הופסקו בטרם הושלמו בכלל העיר. עוד מציין המבקר כי קיימת אי אחידות במתודולוגית העבודה כפי שפורסם לתושבים באתר האינטרנט, לעומת זו המפורטת בהסכמי ההתקשרות של קבלני המדידות. "בעוד התושבים נקראים לשתף פעולה עם המודדים ולאפשר את ביצוע עבודת המדידה בלא תיאום מראש, חברת המדידה נדרשת להוביל מערך מנהלי של תיאום מראש טרם הגעת מודדים מטעמן. לדעת הביקורת נושא התיאום מול התושבים הינו קריטי להצלחת הפרויקט ולשיתוף הפעולה של התושבים," כותב המבקר.

 עוד מוסיף המבקר כי, "לאור תביעה משפטית של תושב נגד העירייה, ניתן פסק דין בו התברר כי חיובי הארנונה התבססו על בסיס נתונים שנמסרו לעירייה ולא על בסיס מדידה שביצעה ולפיכך חויבה העירייה בהחזר כספים לתושב. לדעת הביקורת ייתכנו מקרים דומים, בהם העירייה מחייבת שלא על סמך מדידה שבוצעה. לדעת הביקורת בהתנהלות הקיימת כיום, ישנה חשיפה כי ערר שיתקבל פרטנית לא ייושם באופן אחיד ושוויוני לכלל התושבים, להם מאפייני נכס דומים."

 המבקר ממליץ אם כן, לקבוע מדיניות עירונית לביצוע סקר נכסים אחת ל – 5 שנים, עפ"י הנחיות משרד הפנים וכן לקבוע בנוהל את תיחזוק נתוני המדידות באופן שוטף, בהתאם לשינויים ולהתפתחות העיר, דיווחי יחידת הפיקוח על הבניה וכיו"ב. "יש לוודא כי בטרם כניסה לפרויקט חדש, יערך תחקיר לצורך ריכוז נתונים מהעבר, אשר יבטיחו התנהלות טובה יותר בפרויקט. לקחים אלו צריכים להתבטא בראש ובראשונה במסמכי ההתקשרות מול נותני השירות," כותב המבקר , "לפני כל כניסה לפרויקט יש לבצע תחשיב עלויות מקיף ויסודי ולתכנן תקציב בר ביצוע."

 עובדי העירייה חייבים 4 מיליון שקלים ארנונה, לעירייה
בפרק השני בדו"ח עוסק המבקר באגף הגבייה ובאופן גביית חובות ארנונה על ידי העירייה בין השנים 1995-2019. במסקנותיו הוא מציין כי סך חובות הארנונה כ –150 מיליון שקלים, מתוכם כ – 100 מיליון חובות ישנים שגילם מעל 7 שנים וכן 4 מיליון שקלים, ביתרת זכות שמגיעה לתושבים. "קיימות במערכות הגבייה יתרות זכות המסתכמות ב כ – 4 מיליון שקלים, אשר חלקן נובעות מהעבר הרחוק ובמקרים מסוימים אף מעל ל – 10 שנים," כותב המבקר, "כמו כן קיימים לקוחות להם יתרות זכות משמעותיות, ללא יתרת חובה מולה ניתן לקזזן, מבלי שהנושא הוסדר מולם."  

 "מחדלים מהעבר הביאו למצב שנתונים במערכת הגבייה אינם מהימנים במקרים רבים ואינם מאפשרים הבנה וניתוח של החוב ובמקרים מסוימים אף אינם מאפשרים את זיהוי החייב," כותב המבקר, "למרות שליקויים שונים בתהליכי גביית הארנונה הוצפו על ידי מבקר העירייה בדוחות משנת 2006 ו – 2009, הליקויים לא טופלו ותרמו לכשלים מצטברים אשר מקשים על פעילות אגף הגבייה גם בהווה." המבקר מציין כי ל – 87 מעובדי העירייה קיימים חובות לעירייה, 49 מתוכם הינם בעלי חוב של מעל 4,000 שקלים ואילו סך יתרת חוב העובדים עומד על כ – 4.3 מיליון שקלים. "הביקורת תמהה כיצד הצטבר חוב זה לעובדים מאז שנת 2009 וביחוד לאור הערת המבקר בנושא. חלק מחובות העובדים הינו מעל 5 שנים ואף מעל 10 שנים וקיימים 14 עובדים להם חובות מעל 4,000 שקלים, בגינם לא בוצעו כלל פעולות אכיפה במהלך השנים," כותב המבקר, "הביקורת סבורה כי מעבר לבעיות התיישנות ושיהוי אשראי האכיפה עלולה לגרום, הרי שאי הפעלת הליכי גביה כלפי עובדי עירייה יכול להעלות טענות מוצדקות של גבייה סלקטיבית, של איפה ואיפה ומשוא פנים."

ניהול הבריכה העירונית "גלי רון"
פרק נוסף של המבקר בדק את ניהול מרכז הספורט "גלי רון" באמצעות החברה הכלכלית. "הביקורת מצאה ניהול תקין של החברה הכלכלית בניהול והפעלת המרכז, עם זאת נמצאו ליקויים, פערים וחריגים," כותב המבקר, "היעדר נוהלי עבודה בחברה לנושא המרכז מהווה חסרון ופער לא ראוי. היעדר תכניות עבודה לנושא שיפוץ ושדרוג כולל לוח זמנים מחייב לאבני דרך בתכנית, מהווה פער לא רצוי. "ההתנתקות" המכוונת של החברה מנתוני הפעילות והיקפה במרכז, מהווה לתפיסת הביקורת, גישה מוטעית."

 "היעדר כל מערכת מחשוב תומכת ראויה לתפיסת הביקורת לבחינה מחודשת והיעדר ניהול כל המדדים ראויה לשיקול נוסף לבחינת יישום וניהול של ממדי איכות ושירות," כותב המבקר ומתייחס אף לעלויות הפעלת המרכז: "בראייה מערכתית, הפעלת המרכז "הניבה" מאוקטובר 2016 ועד דצמבר 2019 הפסד של כרבע מיליון שקלים." עוד מציין המבקר כי "התנהלות המכרז לבחירת קבלן מפעיל הייתה תקינה, על אף שהוגשה רק הצעה אחת. לתפיסת הביקורת ראוי לפעול במכרז בדרך שתגביר את הסיכויים למספר מגישי ההצעות, ללא הגדלת הסיכונים של העירייה או החברה."

 בתגובת החברה הכלכלית לדוח נמסר כי, "בהתאם להמלצות הביקורת, החברה תפעל לטיוב ושיפור נוהלי העבודה מול המפעיל וליעול תהליכי העבודה והבקרה בכל הקשור למימוש תכניות עבודה, קרן השקעות וכיו"ב. כאמור בהתאם להחלטת העירייה, החבה יוצאת בימים אלה בהליכי תכנון לביצוע הוספת מבנה חדש למרכז הספורט, הרחבת הבריכה ושיפוץ יסודי במבנה הקיים, והכל לרווחת תושבי העיר שיזכו ליהנות ממרכז ספורט ומבריכה עירונית מתקדמים ובסטנדרט גבוה."     

חברת המועצה ברמוחה והפרויקט שהועבר לחברה, בה הועסקה ביתה
פרק נוסף של המבקר עוסק בסערה שהתחוללה בעיר במקביל לפריצתה של מחלת הקורונה, אז הוחלט על קיומם של שני טקסי הזיכרון, לחללי צה"ל ולנספים בשואה, באופן אינטראקטיבי באמצעות רשת האינטרנט. ימים לאחר מכן עלו חשדות כי את העבודה ביצעה חברת הפקה חיצונית, בה הייתה מועסקת ביתה של חברת המועצה עדי ברמוחה, על כן ביקש המבקר לבחון את הדברים ומציין כי הנושא הובא לפתחו בפניה של ראש העירייה, אמיר כוכבי.

 הסוגיה הראשונה בפרשה עולה כזכור נוכח החלפתו של במאי הטקסים טל אור בראל, סמוך למועד הטקס ולדבריו, לאחר שכבר הגיש הצעת מחיר וסוכם עימו לכאורה כי יביים את שני הטקסים. "מפגישות שערכתי עם הגורמים הרלוונטיים עולה, כי לא נחתם ההסכם מול טל-אור, גם זו סוגיה להתייחסות, על אף שלטענתו הוא החל בהכנות לטקסים כבר בחודש ינואר 2020," כותב המבקר, "לדברי נציגי אגף התרבות, נוצר קשר עם טל-אור והוא זומן לדיון, כדי לבקשו לבצע את ההתאמות לטקסים ולשכרו, אך הספק לא נתן את הסכמתו לכך ולא היה מוכן להתגמש." נושא זה כאמור מתברר בתביעה שהגיש טל – אור לבית המשפט אולם המבקר ממשיך לבחינת הדרך בה נבחרה הספקית להפקת האירועים ומציין, כי לא הצליח לקבל תשובות לשאלות הבאות: מי החליט על זהות הספקים אליהם פנתה העירייה ומי הכין את המפרט הטכני שהופנה לשלושה ספקים, כדי לקבל הצעות מחיר?

 המבקר מציין כי שלוש הצעות המחיר שהתקבלו לא תקינות ומתייחס לאופן בו לכאורה, החברה שזכתה במכרז, היא שהכינה בעצמה את המפרט שהוגש בבקשת הצעות המחיר לחברות ההפקה האחרות. "החשש הוא, שהמפרט הוכן לכאורה על ידי החברה שזכתה בביצוע הטקסים, דבר שהוא חמור מאוד," כותב המבקר. עוד כותב המבקר כי בשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים שמילא מנהל החברה שהפיקה את האירוע,  לא צוין כי אחת מעובדות החברה, הינה ביתה של חברת המועצה ויו"ר וועדת המכרזים, עדי ברמוחה, ששהתה בחל"ת ולדבריה מקורביה, בכלל התנדבה לסייע בהפקה."

 "אני מוצא לנכון לציין, כי יש לי היכרות רבת שנים במסגרת העירייה עם חברת המועצה והיא מוכרת לי כאישה ישרה, הגונה ושומרת חוק, קלה כחמורה," כותב המבקר, "יחד עם זאת במקרה זה, היה נכון שמרגע היוודע לה על בחירת החברה, תעדכן ותציף את העובדה, שביתה עובדת בחברה ולו רק על מנת שהליך ניגוד העניינים האפשריים, ייבדק על ידי הגורמים המוסמכים לעומקו."
בסיכום מציין המבקר כי "ההצעות שהתקבלו משלושת המציעים פסולות, מהנימוקים שפירטתי בגוף המסמך, כולל ההצעה של החברה הזוכה. שאלון ניגוד העניינים לוקה בחסר, כשאין בו שום אזכור לעובדת החברה, שהיא ביתה של חברת המועצה."   

"תושבים במקום מקורבים" או "חברה מביאה חברה"?
בפרק נוסף עוסק המבקר בחשד לניגוד עניינים לכאורה בהתקשרות שביצעה העירייה למתן שירות בתשלום, משתי יועצות חיצוניות המקורבות לראש העירייה אמיר כוכבי, בהן אף חברה ברשימה של סיעתו, שהתמודדה לצידו בבחירות האחרונות ברשימת מר"צ קצ"ב יש עתיד. המבקר מציין כי עבודתן של השתיים מול העירייה הופסקה וכי הועבר להן רק חלק קטן מתקציב הפעילות, 13,671 שקלים בסך הכל, למרות שקיימו פגישות רבות עם תושבים בנושא לשמו התבקשו. המבקר מתאר את השתלשלות האירועים ומציין כי שאלוני ניגוד העניינים של השתיים מולאו רק לאחר חתימתה הסכם מולן וגם בהם, לא ציינו השתיים את עיסוקן הפוליטי במהלך הבחירות. בסיכום הפרק כותב המבקר כי, "נתגלו מספר פגמים בהתקשרויות אלה, כאשר על היועצות הייתה חובה לדווח לעירייה, בהתאם לתנאי ההתקשרות בינן לבין העירייה, על הפעילות הפוליטית בסיעתו של ראש העירייה, והן בטופס ניגוד העניינים שמילאו," כותב המבקר, "כמו כן, בנסיבות העניין, היה מצופה שגורמי העירייה השונים, יעדכנו את צוות ההתקשרויות בדבר קשר זה, על מנת שהדברים יבדקו מבעוד מועד וייבחנו המשמעויות השונות, הנובעות מפעילותן הפוליטית, לרבות קביעת הסדר ניגוד עניינים, ככל שהדבר נדרש."

"איני מקל ראש בפגמים שנתגלו במקרה זה, אך יחד עם זאת, אני רואה בחיוב רב שהנהלת העירייה רגישה וקשובה להפניית תשומת ליבם לבעייתיות שנתגלתה ופעלו באופן נחרץ ומיידי להפסקת ההתקשרות, כדי שלא להמשיך את ההתקשרות הפגומה. אציין עוד כי, מהתרשמותי מהגורמים הרלוונטיים, הדברים נעשו בתום לב," כותב המבקר, "יתכן וסביר להניח שהליך התקשרות שבו טופס ניגוד העניינים, היה כולל את המידע הנדרש, הדבר היה מאושר ללא קושי. מאחר והמידע לא היה נגיש, ההתקשרות הפכה לבלתי תקינה."  

למה לא דנים בדו"ח?
וועדת הביקורת בראשות חבר המועצה עו"ד משה חנוכה קיימה במהלך החודשים האחרונים שורת דיונים על ממצאי הדו"ח,  שאליהם התייצבו נושאי משרה בעירייה ומסרו את גרסתם לנאמר בביקורת. "הועדה לא סיימה את דיוניה ועתידה לסכם את ההמלצות למועצת העירייה בדיון האחרון בעניין זה, שעתיד להיערך בשבועות הקרובים," אמר עו"ד חנוכה "העירייה מצידה נמנעת מלעשות זאת ולא מסבירה מדוע," אומר עו"ד חנוכה, "לא יעלה על הדעת שעיריית הוד השרון היא בין העיריות היחידות שמסתירה את פרוטוקול דיוני ועדת הביקורת. מי שחרת על דגלו את השקיפות ושיתוף הציבור, מוטב שיפרסם לאותו הציבור"

משה חנוכה
יו"ר ועדת הביקורת משה חנוכה אני מצפה להסברים מראש העיר והנהלת העירייה

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן