מבקר המדינה מצא ליקויים בהתקשרות עיריית הוד השרון עם ספקים בהליכי פטור ממכרז, כמו גם בתהליכי פינוי הפסולת בעיר

על פי דו"ח המבקר, מתוך ההתקשרויות מול ספקים שנבחנו בין השנים 2018-2021, 53% מהן נערכו במסגרת פטור ממכרז. עוד עוסק המבקר בפינוי הפסולת בעיר: היעדר תחרות בין קבלנים, שינוע הפסולת ואי ביצוע של סקר שביעות רצון התושבים בנושא

משה חנוכה
יו"ר ועדת הביקורת משה חנוכה אני מצפה להסברים מראש העיר והנהלת העירייה

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם את דו"ח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2021, במסגרתו נבדקו גם חמש רשויות בארץ אודות התקשרותם עם ספקים בפטור ממכרז, בשנים 2018 -2021, זאת כדי לבחון ביצוע פעולותיהן על פי הוראות החקיקה ובאופן הוגן ושוויוני. בביקורת נבדקו הסדרת ההתקשרויות בפטור ממכרז; היערכות הרשויות המקומיות להתקשרויות; והתקשרויות הרשויות המקומיות לפי הסדרי הפטור השונים. בין הערים שבדק המבקר, גם העיר הוד השרון.

"בביקורת משרד מבקר המדינה לעיריית הוד השרון, נמצאו ליקויים בהתקשרות בפטור ממכרז," נכתב בהודעת משרד המבקר, "הדרך הנפוצה ביותר להתקשרות הייתה בפטור ממכרז. הדבר בולט בייחוד בהתפלגות ההתקשרות של עיריית הוד השרון, כ-53% מההתקשרויות שלה בתקופה שנבדקה נעשו בדרך של פטור ממכרז."

"בעיריית הוד השרון נמצאו שתי התקשרויות עם ספקים שהיא התקשרה עימם בפטור ממכרז כמה פעמים במשך תקופה של יותר משנה, מתוך כ-40 התקשרויות שנבדקו. בשנים 2018-2021 התקשרה עיריית הוד השרון עם ספק לציוד הגברה ותאורה לאירועים ושילמה לו בשנת 2018 כ-178,000 ש"ח ובשנת 2019 כ-85,000 ש"ח, וכן התקשרה עם ספק שירותי תקשורת ושילמה לו בשנים 2018-2021 כמיליון שקלים," נמסר ממשרד מבקר המדינה, "אומדן טרם ההחלטה על התקשרות בפטור ממכרז – נמצאה התקשרות אחת מתוך ההתקשרויות שנבחרו שבהן ליקוי באומדן הוביל להתקשרות בפטור ממכרז בניגוד לתקנות המכרזים, עת התקשרה בשנת 2020 עם ספק לשירותים גאודזיים."

 עיקרי המלצות הביקורת לעיריית הוד השרון בתחום פטור ממכרז – לשקול לקבוע נוהל המחייב לתעד את הניסיון המצטבר שלה בעבודה מול ספקים ולשלבו בהליכי הרכש שלה. עוד מומלץ כי תקבע נהלים לעדכון הדדי בין המחלקות בנוגע לטיב השירות שהתקבל מהספקים שאיתם התקשרה ולאפשרות גריעת ספקים אשר השירות שנתנו לא נמצא משביע רצון, מרשימות הספקים שלה וכן מומלץ כי עיריית הוד השרון תתקשר באמצעות מכרזים כאשר היא מזמינה לאורך שנים מספקים שירות בהיקף מצטבר שנתי הגדול מתקרת הפטור. 

היעדר תחרות בין קבלני פינוי הפסולת
אחד השירותים החיוניים שכל רשות מקומית מחויבת לספק לתושביה הוא פינוי פסולת מרשות הרבים ופינוי אשפה ביתית, גזם וגרוטאות בתחום שיפוטה. עובדי הרשות המקומית או עובדי חברה קבלנית חיצונית מפנים את הפסולת במשאיות ייעודיות מכלי האצירה לתחנת מעבר. בתחנת המעבר נעשות פעולות למיון הפסולת ולהקטנת נפחה, ומשם היא מועברת להטמנה או למיחזור. כמות הפסולת המיוצרת בישראל בשנה ביחס לגודל האוכלוסייה גדולה במידה ניכרת מכמות הפסולת המיוצרת בשנה בשאר העולם ביחס לגודל האוכלוסייה. הרשויות המקומיות מתמודדות עם הגידול בכמויות הפסולת ונדרשות לשאת בעלויות הגבוהות הכרוכות בפינויה.

בחודשים יוני – דצמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את נושא פינוי הפסולת בשנים 2018 – 2020 בתחום שיפוטה של עיריית הוד השרון. הבדיקה הקיפה חמישה נושאים עיקריים: השירות לתושב וקידום איכות השירות ברשויות; פערים בפינוי פסולת בין רשויות יהודיות לרשויות לא-יהודיות והפעולות לצמצום הפערים; הטמנת פסולת; חדשנות בפינוי פסולת; חוקי עזר בעניין פינוי פסולת עודפת ממקורות עסקיים.

בבדיקה שנערכה בעיריית הוד השרון בנושא היעדר תחרות קבלני הפינוי נמצא כי הייתה התקשרות עם קבלן פינוי אחד במשך 8 שנים. עוד עולה מהדוח כי בשנת 2020 קיזזה עיריית הוד השרון מהתשלום לקבלני הפינוי בתחום שיפוטה קנסות בהיקף של 43,743 ש"ח מסך עלות פינוי הפסולת (כ-24.86 מיליון ש"ח) ולא קיימה סקר שביעות רצון בקרב התושבים שלה בתחום פינוי פסולת.

בבחינת מסלולי שינוע הפסולת, לשינוע של פסולת מכל קצוות הארץ והטמנתה בדרום הארץ, יש מחיר כלכלי גבוה וגם מחיר סביבתי, המתבטא בעומס בדרכים ובפליטות מזהמים. בבחינת נושא זה בעיריית הוד השרון, עלה כי יש הבדלים משמעותיים במרחקי הנסיעה ובתוואי מסלול הנסיעה של הפסולת. עיריית הוד השרון משנעת את הפסולת שלה למרחק של 139 ק"מ לאתר ההטמנה. בבדיקה בחוקי עזר בעניין פסולת עודפת ממקורות עסקיים עלה כי עיריית הוד השרון לא השלימה את הליך אישור חוק העזר ופרסומו ברשומות והגישה את התחשיבים שלה לאישור המשרד להגנת הסביבה. עיקרי המלצות הביקורת לעיריית הוד השרון בתחום שימוש בכלים טכנולוגיים לבקרה על קבלני פינוי הפסולת: מומלץ לעיריית הוד השרון לבחון שימוש במצלמות על המשאיות לפינוי פסולת.

חקיקת חוקי עזר של רשויות מקומיות – ביקורת מעקב

חוקי העזר הם חוקים שמתקינה הרשות המקומית, והסמכות להתקנתם נתונה למועצת הרשות. בעזרת חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעילות של מחלקותיה למתן שירותים לתושבים המתגוררים בתחום שיפוטה. נוסף על כך, חוקי העזר מאפשרים לרשות המקומית להטיל על בעלי נכסים או מחזיקיהם את החובה לבצע פעולות מסוימות בנכסים אלו ולהימנע מפעולות אחרות, כדי לשמור על טובת הציבור, בריאותו וביטחונו. ללא חוקי עזר הרשויות המקומיות אינן מוסמכות להטיל על התושבים תשלומים שונים (היטלים, אגרות, דמי השתתפות ותשלומי הוצאות), כדי לממן שירותים מסוימים.

בשנת 2016 פרסם משרד מבקר המדינה ביקורת דוח בעניין חקיקת חוקי עזר של רשויות מקומיות (מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016 (נובמבר 2016), "חקיקת חוקי עזר של רשויות מקומיות", עמ' 529 – 596). בחודשים מאי עד נובמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות של הרשויות המקומיות ושל משרד הפנים לתיקון הליקויים העיקריים שצוינו בדוח הקודם. נוסף על כך נשלח שאלון לשבע הרשויות המקומיות הנוספות שנבדקו בביקורת הקודמת ביניהן עיריית הוד השרון, לגבי פעולותיה לתיקון הליקויים שצוינו בעניינה בדוח הקודם – 19 חוקי עזר של עיריית הוד השרון בוטלו בשנת 1997 אך באתר משרד הפנים הם עדיין היו רשומים בתור חוקים תקפים אשר תוקנו באופן מלא.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן: "הדוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2022 עוסק במגוון נושאים העומדים בליבת העשייה של הרשויות המקומיות. לשלטון המקומי תפקיד מהותי בעיצוב חיי התושבים ובאספקת שירותים ממלכתיים ושירותים נוספים. הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה, וככזאת היא מחויבת להפעיל את סמכותה בהתאם להוראות החוק. בהתאם לחזון אנו פועלים למצֵב את ביקורת המדינה כביקורת המניעה לפעולה, ביקורת חדשנית, רלוונטית ואפקטיבית, העוסקת בתחומי הליבה של הגוף המבוקר ומתמקדת הן בנושאים בעלי אופי חברתי ובשירות לאזרח והן בסיכונים המהותיים המשפיעים על פעילות המבוקרים. זאת לצד נושאים הנוגעים למינהל תקין ולטוהר המידות. פרקי הדוח מעלים על סדר היום הציבורי ממצאי ביקורת חשובים הנוגעים למגוון תחומים".

יו"ר וועדת הביקורת בהוד השרון, חבר המועצה עו"ד משה חנוכה: "״הדו״ח שפורסם הבוקר מגלה ממצאים לא פשוטים על הנעשה בעירייה בשלוש השנים האחרונות. אני מצפה שראש העיר והנהלת העירייה יעמיקו בממצאים ויופיעו בפני הועדה לענייני ביקורת על מנת לתת הסברים על חשיפת מבקר המדינה, בכוונתי לכנס את הועדה לענייני ביקורת לדון בדו״ח שפורסם. 

 

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן